Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH
Lịch công tác tuần từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ sáu, 14 Tháng 4 2023 15:58
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Chủ nhật, 09 Tháng 4 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 03 Tháng 4 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ ba, 28 Tháng 3 2023 09:56
Xem tiếp...
 
Báo cáo công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm 2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ năm, 16 Tháng 3 2023 00:00

SỞ VĂN HÓA VÀ  THỂ THAO BÌNH ĐỊNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

           Số:  81 /BC-TTVH                          Bình Định, ngày 16 tháng 03 năm 2023

                                                     

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính 03 tháng đầu năm 2023

 

     

Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh thành Trung tâm Văn hoá tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Bình Định;

Thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-SVHTT ngày 30/12/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định về việc cải cách hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-TTVH ngày 13/02/2023 của Trung tâm Văn hóa tỉnh về việc cải cách hành chính năm 2023;

Trung tâm Văn hóa tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 03 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về Kế hoạch cải cách hành chính:

Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-SVHTT ngày 30/12/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định về việc cải cách hành chính của Sở Văn hoá và Thể thao năm 2023;

Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng, ban hành 40/KH-TTVH ngày 13/02/2023 của Trung tâm Văn hóa tỉnh về việc cải cách hành chính năm 2023 gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ và thực hiện văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính với Sở Văn hóa và Thể thao theo từng quý.

Việc thực hiện cải cách hành chính đã khắc phục được tính chủ quan, định tính, một chiều trong công tác cải cách hành chính. Bảo đảm việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, có hệ thống và huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể vào quá trình đánh giá kết quả cải cách hành chính.

 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính và  tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính.

Công tác cải cách hành chính đã được thực hiện một cách thực chất, khách quan hơn, tạo cơ sở gắn kết giữa cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Đơn vị tự nhìn nhận, đánh giá quá trình triển khai cải cách hành chính của mình và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện tình hình trong những năm tiếp theo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

a. Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc soạn thảo, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nguồn lực, ưu tiên hồ sơ các văn bản quy định chi tiết theo danh mục đã được phê duyệt; kịp thời báo cáo, đề xuất bằng văn bản về các nội dung thuộc phạm vi hoạt động, quản lý của cơ quan.

b. Công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật trong năm, rà soát những mục đã đạt được, nhưng mục vẫn chưa đạt được. Bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp có liên quan, thống nhất cùng đưa ra cách tổ chức thực hiện hợp lý nhất.

Đăng tải kịp thời các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan để cán bộ nhân viên cơ quan biết, tìm hiểu, thảo luận góp ý.

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cơ quan, xây dựng phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các Phòng trong giải quyết công việc.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Phòng. Phân định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các Phòng theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a. Thực hiện  các quy định về quản lý cán bộ, viên chức:

Tổng số biên chế, lao động được giao

Tổng số biên chế, lao động hiện có

Biên chế hành chính

Biên chế sự nghiệp

Biên chế hành chính

Biên chế sự nghiệp

Biên chế

Hợp đồng lao động NĐ 68

Biên chế

Hợp đồng lao động NĐ 68

0

0

17

0

0

16

- Thực hiện các quy định quản lý cán bộ,  viên chức:

Nội dung

Năm 2023

Quý I

Tổng

Đối với Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh

2

2

Bổ nhiệm mới

0

0

Bổ nhiệm lại

2

2

Luân chuyển

0

0

Từ chức

0

0

Miễn nhiệm

0

0

Kỷ luật

0

0

Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh

6

6

Bổ nhiệm mới

0

0

Bổ nhiệm lại

6

6

Luân chuyển

0

0

Từ chức

0

0

Miễn nhiệm

0

0

Kỷ luật

0

0

Số lượng công chức, viên chức được tuyển dụng

1

1

Công chức

0

0

Viên chức

1

1

 

b. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức:

Trong Quý I năm 2023, có 01 Viên chức lãnh đạo quản lý thuộc phòng HCTH đang theo học lớp lớp Trung cấp chính trị (vừa làm vừa học 2021 – 2023).

 

Nội dung

Năm 2023

Quý I

Tổng

 

1. Số lượt công chức hành chính

0

0

 

Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên

0

0

 

Đào tạo trình độ đại học

0

0

 

Đào tạo ngắn hạn

0

0

 

Lớp bồi dưỡng, tập huấn

0

0

 

2. Viên chức sự nghiệp

0

0

 

Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên

0

0

 

Đào tạo trình độ đại học

0

0

 

Đào tạo ngắn hạn

0

0

 

Lớp bồi dưỡng, tập huấn

0

0

 

 

4. Cải cách tài chính công:

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong đó tập trung thực hiện về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Qua đó cho thấy cải cách hành chính không thể tách rời với cải cách tài chính công. Cải cách tài chính công đóng một vai trò rất lớn trong cải cách hành chính, nó tác động tới cải cách hành chính nhà nước cả ở phạm vi rộng và phạm vi hẹp. Xét trên phạm vi rộng, cải cách tài chính công là cải cách các hoạt động thu và chi bằng tiền của nhà nước, thông qua đó tác động đến toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên các lĩnh vực. Trên phạm vi hẹp, vai trò của tài chính công đối với cải cách hành chính được xem xét thông qua các tác động trực tiếp của tài chính công tới bản thân bộ máy hành chính nhà nước, cụ thể tới cách thức tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, quan hệ phân cấp trong bộ máy, cơ chế tài chính bên trong bộ máy, tiền lương công chức, viên chức...

Qua triển khai, công tác cải cách tài chính công tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã đạt được một số kết quả như sau:

- Đơn vị đã chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị phù hợp và đúng theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện, nước, điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm, khánh tiết, hội họp…

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

5. Hiện đại hóa hành chính:

Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng trang thông tin điện tử để tuyên truyền và quảng bá các hoạt động của đơn vị cũng như công tác cải cách hành chính. Đồng thời, trang thông tin điện tử cũng là nơi để cán bộ, viên chức và nhân viên cập nhật các thông tin về lịch làm việc, văn bản liên quan đến đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý, ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông.

Ngoài ra đơn vị cũng sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực kế toán và bảo hiểm xã hội như: Mimosa.net 2019, vBHXH Viettel, phần mềm chữ ký số Viettel-CA.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua quá trình thực hiện công tác cải cách hành, ý thức phục vụ, tôn trọng các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác đã được phát huy hiệu quả.

Việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cán bộ, viên chức và nhân viên thuộc Trung tâm đã được nâng cao, trang phục nơi công sở lịch sự, phù hợp. Thực hiện nghiêm túc theo quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.

Minh bạch công tác tài chính tại đơn vị, kinh phí các đầu việc chuyên môn, phân công nhiệm vụ theo đúng chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm của cán bộ, viên chức, nhân viên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm Văn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức và người lao động biến chất, thoái hóa đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong thời gian đến.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian đến. Trung tâm Văn hóa tỉnh kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao cử cán bộ của đơn vị tham gia các lớp liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thực hiện cải cách hành chính 03 tháng đầu năm năm 2023 của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Kính báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao biết và chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở VHTT (báo cáo);

- Văn phòng Sở VHTT (phối hợp);

- Lưu: VT, HCTH.                                                                                          

 

 

                                                                                                           Huỳnh Hiệp An

 

 

 
Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 06 Tháng 3 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Chủ nhật, 26 Tháng 2 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Chủ nhật, 19 Tháng 2 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 00:00
Xem tiếp...
 
Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 PDF. In Email
Viết bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định   
Thứ hai, 06 Tháng 2 2023 00:00
Xem tiếp...
 


Thời tiết

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính:
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 382.99.96
 
Cơ sở 2:
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 352.05.09
 
Trụ sở cũ (chờ bàn giao):
Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3822.798
 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Email: ttvht@svhtt.binhdinh.gov.vn
Website: www.ttvhbd.com.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Huỳnh Hiệp An, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định